Kurumsal İletişim Stratejisi
26 Nisan 2019

Kurumsal iletişim stratejisi, stratejik yönetim işlevi olarak halkla ilişkiler/kurumsal iletişimin tanımına dayanır. Kurumsal iletişim stratejisi, çeşitli konular çevresinde toplanan kitleler/eylemci gruplar (aktivist gruplar) gibi çeşitli sorunlar ve toplumsal paydaşları yöneten ve tanımlayan; ekonomik ve sosyo-politik hedeflere ulaşmak için kuruluşun bağlı olduğu kimselerle iletişim yoluyla ilişkiler kuran ve kuruluşun toplumsal açıdan kabul edilebilir davranışlar ile ticari zorlukları arasında bir denge sağlayarak kuruluşun çevresine uyum sağlamasına yardımcı olan bir stratejidir. Bu amaçla Kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşun iç çevresinin içinde bulunduğu koşullarda geliştirilir, fakat dış çevrenin de değerlendirilmesini gerekli kılar. Bu amaçla :

– Reklam ve imaj oluşturma
– Değişim ve kurum kültürü
– Medya ilişkileri
– İletişim politikası
– İç iletişim ve teknoloji
– Kriz iletişimi
– Kurumsal vatandaşlık ve etik
– Yetkin iletişim sorunları
– Bir kurumsal kültür oluşturmak
– Liderlik ve iletişim
– Halkla ilişkiler gibi çalışmalar yapar ve uygular.

Kurumumuzda stratejilerin belirlenmesi için öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken alanlar şunlardır:
– Kurumun faaliyet göstermek istediği iş alanlarının saptanması
– Gelecekte bu iş alanlarında gerçekleşecek olan değişikliklerin araştırılması.
– Bu değişikliklerde kuruluş için gerçekleşebilecek olan şans ve risklerin saptanması.
– Değişik türdeki tepki ya da hareketler için gerekli kaynakların hesaplanması.
– Rekabet çevresi içerisinde kuruluşun güçlü yönlerinin analiz edilmesi.
– Rekabet çevresi içerisinde kuruluşun güçsüz yönlerinin analiz edilmesi

 Kurumsal iletişim hedefleri üzerinde genel olarak bir uzlaşma olmakla birlikte, bazı ideal hedeflerin de stratejik iletişim hedefleri arasında gösterilmesi doğaldır.

– Finansal topluluk içinde kurumsal imajı geliştirmek,
– Medyada, kurumsal faaliyetlerin daha fazla yer almasını sağlamak,
– Çalışanların kurumsal sorunlarının anlaşılmasını sağlamak,
– Kuruluşa etkisi olan kararlarda yasa yapıcıları ve düzenleyicileri etkilemek,
– Topluluk üyeleri ve çalışanlar arasında kuruluşta bulunmaktan dolayı bir gurur oluşturmak bu iletişim hedefleri içinde yer alır.

Kurumsal iletişim planlarının hazırlanmasında, kuruluşun hedeflerinin kurumsal iletişim hedefleri olarak yorumlanması ve kuruluş yönetimince kabul edilmesi gerekir. Kuruluş yönetimiyle iletişim hedeflerinin görüşülmesi, aynı zamanda hazırlanacak iletişim planlamasında zamanında belirlenmesine de katkıda bulunur ve kuruluşun önceliklerinin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlar. İletişim planlarının hazırlanmasında, kuruluşumuzun;

– Değişik hedef kitleleri nasıl gördüğü,
– Güçlü ve güçsüz yönlerinin neler olduğunu,
– Kuruluşun ne ölçüde hedef kitleler tarafından farkına varıldığını,
– Rakiplerin kuruluş nasıl gördüklerini, yönetimin nasıl değerlendirildiğini,
– Faaliyette bulunduğu alanla ilgili olarak ideal bir kuruluşta hangi özelliklerin bulunduğunun araştırmasını gerektirir.