Palyatif Bakım Servisi
13 Eylül 2022

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan ve ilgili hastalığa yönelik takibi yapan hekim tarafından aktif tedavi sürecinin tamamlandığı, ek tedavi planının olmadığı terminal (son) dönem hastalarının sıkıntılarını hafifleten (beslenme problemleri için destek sağlanması, uygun ağrı tedavisini planlanması, bası ülserlerinin tedavisi gibi), beslenme problemleri için destek sağlayan, onların acılarını dindiren, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin en yüksek düzeyde tutulmasına yönelik multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımdır. Palyatif bakım hayat kurtarıcı (acil) tedavilerden ziyade, yukarıda detayları verilen hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Palyatif bakım servisine kabul edilme kriterleri, medikal tedaviye rağmen ağrıya bağlı uyku düzeni bozulan istirahatta dahi ağrısı devam eden ve yan etkiler nedeni ile medikal tedavi uygulanamayan hastalar; oral alımı bozulmuş, son 6 ay içerisinde %10’dan fazla kilo kaybı olan, hiç oral alamadığı için enteral ya da parenteral beslenme desteğine ihtiyaç duyan malnutrisyonlu hastalar; enfekte ve/ veya tedaviye dirençli bası hasarı (yatak yarası) olan hastalar, geriatrik sendromlar (düşme, inkontinans, demans, deliryum, malnutrisyon vb) nedeni ile hastalığın idamesinde güçlük yaşayanlar ; tedaviye rağmen klinik ve laboratuvar olarak kötüleşen ve semptomları artan (dispne,  kontrol edilemeyen ağrı vb.) Karnofsky performans skoru < %70 olan, vertebra metaztazı, son 3 ay içinde 2 defadan fazla pnomoni geçiren, komorbiditesi yüksek, beklenen yaşam süresi 1 yıldan kısa, cerrahi, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT) gibi tedavi imkanı kalmayan malignite hastaları ve  kronik nörolojik hastalığı olup (Hipoksik iskemik ensefalopati, İnme, Parkinson hastalığı, Amiyotrofik lateral skleroz, Multipl Skleroz vb klinik tablosunda akut değişikliği olan (beslenme bozukluğu, öz bakımlarında azalma vb) hastalar olarak belirlenmiştir.

Büyük oranda yatağa bağımlı, şifa sağlayan (küratif) tedavisi olmayan, fiziksel ve emosyonel semptomların kontrol edilmesinde güçlük yaşanan, başkasının desteğine ihtiyacı olan hastalar palyatif bakım ekibi tarafından değerlendirilir. Hasta ve yakınının yaşam kalitesini artırmak esas alındığından, hasta ve yakınının palyatif bakım almayı ve kliniğimize sürekli bir refakatçi eşliğinde yatışı kabul etmesiyle birlikte kliniğimize hasta yatışları yapılmaktadır. Hastanemiz içindeki kliniklerden olduğu gibi hastane dışından yönlendirilen hastalar da yatış açısından değerlendirilmektedir.

Kliniğimiz 10 yatak kapasitesine sahiptir. Klinik Sorumlu Hekimi Dr. Esra Ateş Bulut, Klinik Uzman Hekimi Dr. Canan Göker Çiçek ve Sorumlu Hemşiresi Merve Demir’dir.