Geriatri

Geriatri, yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişikliklerle ilgilenen, yaşlı bireylerin sağlık durumunu bütüncül olarak ele alan bilim dalıdır. Hastalarda, kişi merkezli bakıma odaklanan bir uzmanlık alanıdır.
Günümüzde beklenen ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı popülasyonun giderek artması 65 yaş üzerindeki hastalarla sağlık merkezlerinde daha sık karşılaşılmasına neden olmaktadır. Ancak, yaşlanmayla birlikte farklı hastalık kombinasyonları ve sağlık koşulları gelişmektedir. Görme, işitme problemleri, aynı anda çoklu sistemik hastalıkların varlığı, bilişsel (zihinsel) problemlerin bulunması hastaların değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle, yaşlandıkça sağlık ihtiyaçları daha karmaşık hale gelmektedir. Hastaların yönetiminde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Geriatrik sendromlar olarak tanımlanan; malnutrisyon (beslenme bozukluğu), demans (bunama), üriner inkontinans (idrar kaçırma), deliryum (dikkat eksikliği ve bilinç durumunda değişiklik), tremor (ellerde titreme), depresyon, düşme, bası hasarı (yatak yaraları), polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı), sarkopeni (yaşla birlikte kas gücü ve kütlesinde azalma) ve kırılganlık (dış etkenlere karşı savunmasızlık durumu) yaşlı hastalarda karşılaşılan temel problemlerdir. Bununla birlikte hastalarda diyabetes mellitus, hipertansiyon, osteoporoz, kronik obstruktif akciğer hastalığı, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, inme gibi hastalıklar yaygın olarak görülmektedir. Azalmış fizyolojik kapasiteye rağmen birçok medikal durumun görülmesi, yaşlı hastalarda hastalıkların her zaman beklenilen bulgu ve belirtilerle başvurmamasına neden olabilmektedir. Atipik prezentasyon olarak tanımlanan bu durumlarda hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmaları zaman almaktadır.
Yaşlı hastaların kronik hastalıkları, ilaçları, fiziksel (denge ve yürüme), bilişsel (zihinsel), beslenme, psikolojik, fonksiyonellik (bağımsız olarak yaşayabilme) durumu ve sosyal çevresinin değerlendirildiği ‘Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme’ yaşlı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan özellikli bir yöntemdir. Hastalarda detaylı anamnez ve fizik muayene sonrasında, kişilerin fonksiyonellik ve bilişsel durumu göz önüne alınarak bireysel tedavi hedefleri belirlenmektedir.
Geriatri biliminin ana hedefleri; hastalarda yüksek yaşam kalitesinin elde edilmesi, mevcut sağlık ve fonksiyonel durumun korunması ve iyileştirilmesi, bireylerin bakım ihtiyacı olmadan hayatını idame ettirmeleri, gereksiz hastane başvurularının engellenmesidir.

Polikliniğimiz D Blok Zemin katta bulunmaktadır. Muayene randevusu alınması için İç Hastalıkları polikliniği tarafınca yönlendirme gerekmektedir.

Kliniğimizde görevli hekim,

Doç. Dr. Esra Ateş Bulut -  İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı


Geriatri Doktorları

25 Nisan 2022