İmnünoloji ve Alerji

Poliklinik  D blok Zemin katta
Klinikler: D blok 7. Kat Dahiliye Kliniğinde

•     Alerjik rinit
•    Alerjik konjoktivit
•    Gıda alerjisi
•    Arı alerjisi
•    Atopik dermatit
•    Anaflaksi
•    Kronik ürtiker
•    Herediter anjioödem
•    Primer immün yetmezlik
hastalıklarının tanı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

Tanı Amaçlı Yapılan İşlemler
•    Deri prik testi (inhalan grup, latex, arı)
•    Otolog deri testi
•    PPD (Transplant hastalarına)
Tedavi Amaçlı Yapılan İşlemler
•    Alerjik Rınakonjoktivit ve Astımda allerjen spesifik imnünoterapi
•    Arı Alerjisinde İmmünoterapi
•    Alerjik Astım, Kronik Ürtiker omalizumab tedavisi
•    Herediter anjiodem tedavisinde ihtiyaç halinde  C1 esteraz İnhibitöri replasmanı
•    Kliniğimizde immün yetmezlik hastalarına IVIG tedavisi yapılmaktadır.İmnünoloji ve Alerji Doktorlarımız

25 Nisan 2022