T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İmnünoloji ve Alerji Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021


 
Klinik Hekimleri
Uzm. Dr. Güzin ÖZDEN

Klinik Hemşiresi
Mehtap Taş 

Hekim İlgi Alanları
Uzm. Dr. Güzin ÖZDEN : İç Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
Özel İlgi Alanı : Alerjik Rinitte Immünoterapi


Hastane içi Kliniğe Ulaşım
Poliklinik : D blok Zemin Katta
Klinik Yeri : D blok 7. Kat Dahiliye Kliniği

Takip Edilen Hastalıklar
 • Alerjik rinit
 • Alerjik konjoktivit
 • Gıda alerjisi
 • Arı alerjisi
 • Atopik dermatit
 • Anaflaksi
 • Kronik ürtiker
 • Herediter anjioödem
 • Primer immün yetmezlik
hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Tanı Amaçlı Yapılan İşlemler

 • Deri prik testi (inhalan grup, latex, arı)
 • Deri yama testi (Avrupa standar seri 30'lu)
 • Otolog deri testi 
 • PPD (Transplant hastalarına)
Tedavi Amaçlı Yapılan İşlemler

 • Alerjik Rınakonjoktivit ve Astımda allerjen spesifik imnünoterapi
 • Arı Alerjisinde İmmünoterapi
 • Alerjik Astım, Kronik Ürtiker omalizumab tedavisi
 • Herediter anjiodem tedavisinde ihtiyaç halinde  C1 esteraz İnhibitöri replasmanı
 • Kliniğimizde immün yetmezlik hastalarına IVIG tedavisi yapılmaktadır.
Test Amaçlı Yapılan İşlemler

Diş Yama Testi

Paylaş